Anmälan om sanering av förorenad mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om e-tjänsten

Med den här e-tjänsten kan du anmäla att du ska genomföra en sanering inom ett förorenat område, genomföra grävarbeten eller utföra andra åtgärder inom det förorenade området. Om du ska vidta en åtgärd inom ett förorenat område är du oftast skyldig att anmäla det till miljöenheten innan arbetet påbörjas. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

För vem är denna e-tjänst?

Den här e-tjänsten riktar sig till dig som ska anmäla att du planerar att sanera en förorening inom ett förorenat område, genomföra grävarbeten eller andra åtgärder inom det förorenade området.

Varför behöver en anmälan göras?

Det är förbjudet att genomföra en sanering eller andra åtgärder utan att först anmäla det till miljöenheten om det finns risk att arbetet kan orsaka en ökad risk för spridning av föroreningarna eller risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Därför behöver en anmälan göras.
Lagkravet om anmälan står i 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vad händer när anmälan skickas in?

Anmälan registreras i miljöenhetens ärendehanteringssystem. Ärendet tilldelas en handläggare som kontaktar dig.

Egenkontroll enligt miljöbalken 

Du som bedriver byggverksamhet, schaktar eller utför liknande arbeten omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. Det innebär att det ska finnas rutiner för bland annat masshantering, avfallshantering, länshållningsvatten, markföroreningar, kemikaliehantering, buller och luftföroreningar. 

Du kan läsa mer om egenkontroll i informationsbladet som heter "Egenkontroll för byggentreprenader" som du hittar på vår hemsida: Informationsblad om egenkontroll för byggentrepenader

Om du är osäker eller har frågor kan du alltid kontakta miljöenheten innan anmälan skickas in.

Telefontider: 

  • Måndagar 13:00 - 15:00
  • Torsdagar 14:30 - 16:30
  • Fredagar 09:00 - 11:00

Telefontiderna gäller ej klämdagar eller vardag före röd dag.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa